فاطمه شفیعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴شیمیدانشگاه اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۴شیمی شیمی فیزیکدانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصی۱۳۸۵شیمی شیمی فیزیکدانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراک-دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

       
       

سطح مدیرکل  واحد

محل تصدی پست

 

مدت زمان تصدی پست

 

مدیر کل آموزش دانشگاه

مدیر برنامه ریزی دانشگاه

مدیر نشریات دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

یک سال

 

دو سال

 

    یک سال

 

سطح مدیریت دانشکده

محل تصدی پست

 

مدت زمان تصدی پست

 

رئیس دانشکده علوم پایه و فنی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

یک سال

 

 

سطح معاونت دانشکده

محل تصدی پست

 

مدت زمان تصدی پست

 

معاون گروههای آموزشی دانشکده علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

یک سال

 

سطح مدیریت گروه

محل تصدی پست

 

مدت زمان تصدی پست

 

مدیر گروههای ریاضی-علوم تجربی-شیمی

مدیر گروه آموزشی تربیت معلم خواهران

مدیر گروه شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

شش سال

 

سه سال

 

از1392 دی ماه1394

 

سایر

-

محل تصدی پست

-

مدت زمان تصدی پست

-

 

 

فعالیت های اجرایی در جدول فوق آمده است. جوایز دریافتی شامل مسابقات قران و عترت- دو بار مدیر گروه نمونه و دو بار پژوهشگر نمونه است

در کارشناسی : شیمی فیزیک 1و 2 . شیمی عمومی 1و 2. شیمی مهندسی . کوانتوم. کلیه آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی فیزیک

در کارشناسی ارشد: طیف سنجی. شیمی فیزیک پیشرفته. سینتیک شیمیایی پیشرفته-روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

در دکتری: ریاضیات در شیمی فیزیک-  زبان تخصصی پیشرفته- ترمودینامیک جامدات- مباحث نوین-سمینار 1و 2 

در زمینه شیمی فیزیک و شیمی محاسباتی

سوابق پژوهشی

دو بار پژوهشگر برتر شده ام 

کارگاههای       1- ANN-2-   SPSS- PLS -MLR          و سمینارها 1-   کاربرد های  نانو در صنعت ، پزشکی          2- روشهای محاسباتی QSAR-QSPR

کنفرانس شیمی آلی( دانشگاه اراک)   و شیمی و مهندسی شیمی ( دانشگاه آزاد اراک)  و کنفرانس ریاضی و شیمی( دانشگاه آزاد ساوه) 

مدیر گروه انجمن شیمی دانشگاه به مدت 4 سال     مدیر نشریات و انجمن های علمی دانشگاه

ساعات حضور

۳۲ ساعت از روز یکشنبه تا پنج شنبه