غلامعلی حاجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم اقتصادیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۱۶۸(تنظیم نشده)رییس دانشکده مدیریتقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۷