حسین دیباچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷ریاضیدانشگاه اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۱آمارریاضیصنعتی امیر کبیر تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳آمارریاضیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیئت علمی گروه ریاضی و آماررسمی آزمایشیتمام وقت۱۲