حمید مدنی

 خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره در امور زیربنایی کشاورزی و منابع طبیعی 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکترای تخصصی۱۳۷۸فیزیولوژی گیاهان زراعیعلوم و تحقیقات تهران
فوق دكتری۱۳۹۰اکوفیزیولوژی گیاهیUBC

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

مدیر گروه کارشناسی ارشد زراعت

معاون پژوهشی واحد شهرقدس

معاون آموزشی واحد شهرقدس

استاد نمونه 4 دوره

پژوهشگر نمونه کشوری 1 دوره

پژوهشگر نمونه استانی 1 مرحله

پژوهشگر نمونه منطقه 5 دانشگاه ها 1 دوره

پژوهشگر نمونه واحد اراک 3 دوره

 

فیزیولوژی تنش

فیزیولوژی بذر

فیزیولوژی عملکرد

اکوفیزیولوژی

تنظیم کننده های رشد گیاهی

طراحی الگوهای کشت 

زبان تخصصی کشاورزی

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی 12 سال

عضو شورای پژوهشی واحد اراک  و شهرقدس 2 دوره

عضو شورای اقتصاد دانش بنیان واحد اراک 1 دوره

علوم زراعی و مباحث نوین در تولید محصولات زراعی

سوابق پژوهشی

راه اندازی کتابخانه تخصصی و کارگاه دائمی کتابخوانی

راه اندازی کارگاه پیشرفته ICT و انفورماتیک کاربردی

مدرس کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته

مدرس کارگاه آموزشی رزومه نویسی به زبان انگلیسی

سردبیر فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

سردبیر فصلنامه تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار

عضو هیات تحریریه فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهی  Plant  Ecophysiology

عضو هیات تحریریه بوم شناختی علف های هرز

عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم و فناوری بذر ایران

عضو هیات تحریریه فصلنامه اکوفیزیولوژی  Ecophysiology  (Research on crop

انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

ساعات حضور

ایام هفته