حسین ملک حسینی

دانشکده علوم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی شهرری
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکتری۱۳۹۷شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علومعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

 مدیر گروه علوم تجربی  3 سال

مدیر گروه شیمی  1 سال

  مسئول سنجش و نظارت 3 سال

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

همه روزه ۸-۱۳