حسین منصوری یاراحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم دامیشبستر

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۰۷(تنظیم نشده)هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۱