حسین منصوری یاراحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹