حمید مشهدی میقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مکانیک ماشین های کشاورزی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۱۱(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۰