حسین مظاهری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۰۸۸(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)