حسین مظاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی شیمیواحد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی شیمیتهران جنوب
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی شیمیدانشگاه علوم مالزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی شیمیسرپرست معاونت علمی( آموزش - پژوهش) دانشگاه آزاد اسلامی اراکرسمی قطعیتمام وقت۲۰