حمید محسنی منفرد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸