حسین سجادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی- منطقشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه ریاضیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

ریاضی 1 

ریاضی2

معادلات دیفرانسیل

آنالیز حقیقی

ریاضی مهندسی پیشرفته

مبانی ریاضی

ریاضی