برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۰:۱۵-۸
مکان برگزاری کلاس شماره ۳۶ فنی
عنوان مکانیک سیالات۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰-۱۰:۱۵
مکان برگزاری کلاس شماره ۲۱ فنی
عنوان ترمودینامیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۲:۳۰-۱۰:۱۵
مکان برگزاری کلاس شماره ۱۳ فنی
عنوان ترمودینامیک۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۶-۱۳:۳۰
مکان برگزاری کلاس شماره ۲۱ فنی