حمید آزادگان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی- میکروبیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
کارشناسی ارشد۱۳۸۱قارچ شناسی پزشکیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۲میکروبیولوژی-قارچ شناسیعلوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکمدیر گروه بهداشترسمی قطعیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد ازمایشگاه تشخیص طبی از 1382 تا 1383

مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی از سال 1383 تا 1393

مدیر گروه بهداشت از 1390 تا کنون

 

1/6/83

26/10/93

مدیر پژوهش برتر دانشگاه 1384

مدیر پژوهش برتر منطقه 5- 1387

سخنران برتر در همایش استانی پدیده ها وآسیب های اجتماعی استان مرکزی