رضا حجازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)بیماری شناسی گیاهیاصفهان

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۰۸(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۹