اختراعات

لیست اختراعات

 

ردیف

عنوان اختراع / اکتشاف

دانشکده

تاریخ ثبت در داخل کشور

همکاران

1

 

 

 

 

2