حمید ترنج زر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱منابع طبیعی-مرتع و آبخیز داریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳منابع طبیعی-مرتعداریدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۷علوم مرتع-اکولوژی کمیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد اراکعضو هیات علمی- رئیس امور هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

-عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

-نماینده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بر هیات نظارت بر تشکل های دانشگاهیان استان مرکزی

-رئیس کارگزینی هیات علمی واحد اراک

مدیرگروه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری رشته مرتع و محیط زیست

-اکولوژی

-محیط زیست

-بیابان

-همکار طرح بین المللی برنامه جامع مدیریتی تالاب میقان زمستان 95
- همکار طرح در طرح ملی تعیین واحد دامی کشور- دانشگاه تهران-1384
- مجری طرح ارزیابی وضعیت (سلامت) رویشگاه بوته ای کویر میقان-1387
- مجری طرح ارزیابی شدت بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه طراز ناهید ساوه )- 1390

-دبیر اجرایی دومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی اراک،23-24 شهریورماه 1390
-دبیر اجرایی سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران- دانشگاه آزاد اسلامی اراک،25-26 شهریورماه 1391

 

سوابق پژوهشی

 -  مدرس کارگاه آموزش تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای، کارشناسان رسمی دادگستری سال 93-92
  -مدرس کارگاه آموزش تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای، کارشناسان رسمی دادگستری سال 97-96

-مدرس کارگاه آموزشی GPS و کاربرد آن در منابع طبیعی سال 94

 

-دبیر اجرایی دومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی اراک،23-24 شهریورماه 1390
-عضو کمیته راهبردی سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی اراک،25-26 شهریورماه 1391
-عضو کمیته علمی سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی اراک،23-24 شهریورماه 1390
-دبیر اجرایی سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی وتوسعه تالابهای کویری ایران- دانشگاه آزاد اسلامی اراک،25-26 شهریورماه 1391