حمید ترنج زر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مرتعداری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۴۳(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۸