جواد اکبری ترکستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۸ مهندسی کامپیوتر گرایش سستم های نرم افزاریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از سال 1390 تا 1397

عضو کمیته منتخب استان از سال 1393 تا کنون

عضو برگزیده باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1387

پژوهشگر برتر کشور در سال 1393

پژوهشگر برتر استانی سال 1392 و 1393

پژوهشگر برتر منطقه ای از سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه از سال 1387

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

سیستم های یادگیر

سیستم های گرید

پردازش موازی

اتاماتای یادگیر

 

شبکه های کامپیوتری

مهندسی وب