جعفر فخرایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم دامی - تغذیه دامعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۱۱(تنظیم نشده)مدیر گروه آموزشیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۲