ژیلا مشهدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۸جامعه شناسیآزاد اسلامی اراک
دکتری۱۳۸۹جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایرانآزاد اسلامی تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیعضو هیئت علمی - مدیر گروه علوم اجتماعی درتمامی مقاطعرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

رئیس کارگزینی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رئیس هسته پژوهش زنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رئیس اداره خدمات پژوهشی دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه رشته های علوم اجتماعی در تمامی مقاطع