جواد وروانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم ومهندسی آبخیزداری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۷۵(تنظیم نشده)قطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۰