کمال غنایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کارشناسی۱۳۸۱حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
کارشناسی ارشد۱۳۸۴حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیر گروه کارشناسی حسابداریقطعیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

کارشناسی مالی و بودجه در استانداری تهران - 1385 - 1387

مدیر گروه کارشناسی حسابداری از سال 1397

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1392

 

1-حسابرسی 1 و 2 و 3

اصول حسابداری 

مباحث جاری در حسابرسی و حسابداری 

سیستم اطلاعات حسابداری 

تئوری حسابداری 1 و 2

حسابداری مدیریت