معصومه عبدلی سنجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰شیمی آلیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۵شیمی آلیاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق پژوهشی

انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران