محمدرضا اسعد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان و ادبیات فارسیآزاد اسلامی اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیآزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصی۱۳۸۷زبان و ادبیات فارسیآزاد اسلامی اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

1-مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی به مدت 12 سال

2- معاون دانشکده علوم انسانی به مدت 3 سال

3- میر کارگزینی هیات علمی به مدت 6 سال

4- عضو کمیته انتظامی دانشجویی

5- عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی

متون نظم و نثر و متون عرفانی

متون نظم و نثر  بویژه متون عرفانی