برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نثر فارسی ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 13-14.30
عنوان نظم۴
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 13-14.30
عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 12.30-14.45
عنوان فارسی پیش دانشگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان فارسی پیش دانشگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 8-9.30
عنوان نثر فارسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان نثر فارسی ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 14-15.30
عنوان نثر فارسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 11.30-13
عنوان فارسی پیش دانشگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 16.30-18
عنوان نثر فارسی ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 14.45-16.15
عنوان تحقیق در متون نثر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 8
عنوان جنبه های غنایی ادبیات عامه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 8-9.30
عنوان جنبه های غنایی ادبیات عامه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 11.30-13
عنوان فارسی تخصصی پیش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 14.45-16.15
عنوان تحقیق در متون نثر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 8-9.30
عنوان تحقیق در متون نثر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان سیر تحول ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 14-15.30
عنوان سیر تحول ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقد و بررسی ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 14.45-16.15
عنوان نثر فارسی ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 8-9.30
عنوان تحقیق در متون عرفانی ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 14.45-16.15
عنوان نگارش فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 9.45/11.15
عنوان نثر فارسی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 14-15.30
عنوان تحقیق در متون عرفانی ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 14-15.30
عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقد و بررسی ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 9.45-11
عنوان تحقیق در متون نظم
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری 11.30-13
عنوان نثر فارسی ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری 13-14.30