محمدرضا بصیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی نساجی - تکنولوژیآزاد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی نساجی - تکنولوژیتهران جنوب
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی نساجی - تکنولوژیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی نساجیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶