مهدی چنگیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاتکرج
کارشناسی ارشد۱۳۷۲کشاورزی - اصلاح نباتاتکرج
دکتری۱۳۹۲ژنتیک و به نژادی گیاهیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

ریس دانشکده  کشاورزی دانشگاه آزاد اراک از سال 1379 تا سال 1384
و از سال 1392 تا کنون 1397

 مدیر گروه ارشد زراعت و کارشناسی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اراک از سال 1373 تا سال 1379  و از سال 1384  تا 1392

- نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به مدت 4 سال
- رئیس هیات ورزشی (ووشو ) استان مرکزی به مدت 3 سال
- عضو شورای کارگروه پژوهش و فناوری استان مرکزی در سالهای قبل
- عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی استان در سالهای قبل
- عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان مرکزی
- عضو شورای (تات) تحقیقات ، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در سالهای قبل
- عضو کمیسیون تخصصی اداره بازرسی کل استان مرکزی

 

 پژوهشگر نمونه استان در سال 1380

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1381

پژوهشگر  نمونه  دانشکده کشاورزی درسال1387

پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی درسال 1388

ژنتیک - ژنتیک2 – آمار و احتمالات- طرح آزمایشات1 – طرح آزمایشات2

تحلیل آماری- طرح آزمایشات تکمیلی- روش های آماری پیشرفته – بیومتری 2 -

ژنتیک بیومتری -  روش های آماری پیشرفته –روش های چند متغیره آماری – مدل سازی آماری

ژنتیک و دروس وابسته

آمار و دروس وابسته

سوابق پژوهشی

 پژوهشگر نمونه استان در سال 1380

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1381

پژوهشگر  نمونه  دانشکده کشاورزی درسال1387 

پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی درسال 1388

 

    Member of the Association of Iranian Crop and Plant Breeding
    Member of Iranian Society of Genetics
    The brilliant talent member of the young researchers and elite club
    Member of the elite community of Markazi province
    Member of Islamic Republic of Iran Agricultural and Natural Resources Engineering Organization

 

ساعات حضور

هر روز هفته از ساعت ۸ الی ۱۵