مهدی چنگیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)اصلاح نباتاتعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۲(تنظیم نشده)ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۷