مهدی چنگیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاتکرج
کارشناسی ارشد۱۳۷۲کشاورزی - اصلاح نباتاتکرج
دکتری۱۳۹۲ژنتیک و به نژادی گیاهیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

 1. سرپرست دبیرخانه هیات امنای استان مرکزی
 2. ریس دانشکده  کشاورزی دانشگاه آزاد اراک از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴
 3. و از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۱۳۹۷
 4.  مدیر گروه ارشد زراعت و کارشناسی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اراک از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۹  و از سال ۱۳۸۴  تا ۱۳۹۲
 5. - نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به مدت ۴ سال
 6. - رئیس هیات ورزشی (ووشو ) استان مرکزی به مدت ۳ سال
 7. - عضو شورای کارگروه پژوهش و فناوری استان مرکزی در سالهای قبل
 8. - عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی استان در سالهای قبل
 9. - عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان مرکزی
 10. - عضو شورای (تات) تحقیقات ، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در سالهای قبل
 11. - عضو کمیسیون تخصصی اداره بازرسی کل استان مرکزی

 

 1. مترجم برتر دانشگاه های استان۱۳۹۵
 2. مترجم برتر دانشگاه آزاد اراک ۱۳۹۵
 3. مترجم برتر دانشگاه های استان۱۳۹۴
 4. مترجم برتر دانشگاه آزاد اراک ۱۳۹۴
 5.  پژوهشگر نمونه استان در سال ۱۳۸۰
 6. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۸۱
 7. پژوهشگر  نمونه  دانشکده کشاورزی درسال۱۳۸۷
 8. پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی درسال ۱۳۸۸

ژنتیک - ژنتیک۲ – آمار و احتمالات- طرح آزمایشات۱ – طرح آزمایشات۲

تحلیل آماری- طرح آزمایشات تکمیلی- روش های آماری پیشرفته – بیومتری ۲ -

ژنتیک بیومتری -  روش های آماری پیشرفته –روش های چند متغیره آماری – مدل سازی آماری

ژنتیک و دروس وابسته

آمار و دروس وابسته

سوابق پژوهشی

 

 1. مترجم برتر دانشگاه های استان۱۳۹۵
 2. مترجم برتر دانشگاه آزاد اراک ۱۳۹۵
 3. مترجم برتر دانشگاه های استان۱۳۹۴
 4. مترجم برتر دانشگاه آزاد اراک ۱۳۹۴
 5.  پژوهشگر نمونه استان در سال ۱۳۸۰
 6. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۸۱
 7. پژوهشگر  نمونه  دانشکده کشاورزی درسال۱۳۸۷
 8. پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی درسال ۱۳۸۸

 

    Member of the Association of Iranian Crop and Plant Breeding
    Member of Iranian Society of Genetics
    The brilliant talent member of the young researchers and elite club
    Member of the elite community of Markazi province
    Member of Islamic Republic of Iran Agricultural and Natural Resources Engineering Organization

 

ساعات حضور

هر روز هفته از ساعت ۸ الی ۱۵