محمد احسانی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
فوق دكتری۱۳۹۶مهندسی صنایععلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی صنایععضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲