محبوبه فهیم کلام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۸۵زبان و ادبیات فرانسهعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه ارشد و دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات

پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ادبیات

ادبیات تطبیقی

گرامر

عضو کمیته علمی همایش داخلی ادبیات و شهادت

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه جیرفت

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی زیبایی شناسی ادبی 

 

سوابق پژوهشی

همایش داخلی ادبیات و شهادت( عضو کمیته علمی)

عضویت در هیات تحریریه فصلنامه زیبایی شناسی ادبی

عضویت در هیات تحریریه فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه جیرفت