مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Investigating the Possibility of Implementing the Magnet Hospital Attributes and Its Impact on Nurses Job Satisfactionghasemi-yeganehJournal of Tehran University Of Medical Sciences2018
۲Examining Health Risk Criteria for Managers of a University Unit Based on the Holistic Wellness Modelghasemi-alianfiniJournal of Health Management2017
۳The validity and reliability of the Persian version of the mental and physical health questionnaire based on the total-welfare modelghasemi-alianfiniJournal of Arak University of Medical Sciences2016
۴طراحی الگوی مراقبت های مدیریت شده در نظام بهداشتی درمانی ایران:1385بهرام دلگشاییپژوهشهای مدیریت2006
۵Designing a Model of Managed Care for Health Care System of Iranghasemi-delgoshai, The Journal of the,Management Research2002
۶بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت روانی و فیزیکی بر اساس مدل رفاه کل گرافاطمه علیان فینیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1395
۷بررسی معیارهای خطر تاثیرگذار بر سلامتی مدیران یک واحد دانشگاهی بر اساس مدل Holistic Wellnessفاطمه علیان فینیمجله علمی پژوهشی مدیریت بهداشت و درمان1395
۸بررسی تاثیرآموزش بهداشت در ارتقاء سطح آگاهی ونگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماریهای نوپدیدرحمت الله جدیدی-محسن شمسی- فاطمه علیانمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393
۹Study the relation between factors effecting on creating conflict of interests and quality of care: The case of Ayat-Allah-Taleghani hospital, Arak, IranMorteza Ghasemi1, Abdolsamad Samadi, Zohreh Anbari, Saeed AminiMedical ScienceJuly - August, 2019
۱۰Influence of Strategic Approach to Business Process Management on Organizational PerformanceMortezaghasemi-Leila AjamiA Journal of Economics and ManagementFebruary 2015
۱۱THE EFFECT OF MANAGEMENT ACCOUNTING, FINANCIAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN TAFRESH UNIVERSITYKASRAVI A-MORTEZA GHASEMIJournal of Internet Banking and CommerceDecember 2017
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.