مجید غیاثی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمدیریت بیمهدانشگاه تهران
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیدانشگاه تهران
دکتریمدیریت دولتیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیرگروهرسمی قطعیبورسیه دکتری۱۵