مسعود گماریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)اصلاح نباتاتهمدان

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۷۳(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۷