معصومه هاشمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ماماییدانشگاه علوم پزشکی اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مامایی- آموزش ماماییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۴بهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکهیئت علمی گروه ماماییپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • مسئول امور توسعه آموزش علوم پزشکی EDO  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک
  • عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضوکمیته ارزیابی صلاحیت بالینی EDO  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضوکمیته پژوهش در آموزش EDO  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک