سوابق کاری

1-      مدیر داخلی فصلنامه علمی ترویجی زبان و ادبیات فارسی – تاریخ انجام فعالیت: 1386 تا 1386 – نوع نشریه علمی ترویجی

2-     مدیر داخلی فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی - تاریخ انجام فعالیت :1388 تاکنون – نوع نشریه علمی پژوهشی

3-    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (از 1373 تا: ادامه دارد)

4-    مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی(1378-1374)

5-    مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی(1378 -1385)

6-    مدیر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(1389-1385)

7-    عضو شورای انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

8-    دبیر کمیته همایش علمی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

9-     مدیر امور اداری شرکت تکنیکان (پالایشگاه اراک)(1371- 1369)

10-  مدیر کمیته اساتید یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری