مرجان خان محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲معماری مرمت بافت های تاریخیهنر اصفهان
کارشناسی۱۳۸۲معماریمیراث فرهنگی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴معماری مرمت بافت های تاریخیهنر اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه معماری دانشکده فنی واحد اراکهیئت علمیپیمانیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

 

سوابق اجرایی
عنوان زمان
مدیر گروه معماری خواهران سما اراک 1388-91
مدیر گروه معماری دانشگاه ؛آزاد اراک 1392-96

 

عنوان زمان
پزوهشگر برتردانشکده سما 1389
پزوهشگر برتردانشکده سما 1390
مشاور طراحی مرمت بافت های تاریخی استان مرکزی 1388تا کنون

 

طراحی معماری در سایت های تاریخی

بازآفرینی شهری

نام موسسه مقطع تدریس عناوین دروس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مبانی نظری مرمت - طرح مرمت شهری-پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز کارشناسی ارشد پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات کارشناسی ارشد روش تحقیق- حکمت و نظر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتری

کارشناسی ارشد

مباحث منتخب معماری- سنت . مدرنیته- زبان مشترک معماری با سایر هنرها

طراحی معماری-روانشناسی محیط- سازه های سنتی- نظریه های معماری- پایان نامه

دانشگاه هنر اصفهان کارشناسی هندسه مناظر مرایا

 

طراحی معماری

طرح مرمت بافت های شهری

سنت و مدرنیته

زبان مشترک معماری با سایر هنرها

زبان تخصصی

 

سوابق پژوهشی

نام کارگاه سال
طراحی معماری اوانگارد 1395
تحلیل رفتار گنبد در معماری سنتی 1394
عکاسی در معماری 1394

 

عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی معماری شهرسازی با عنوان ایوان چهارسو

عضو انجمن معماری فضا