میترا خدادوستان شهرکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷ماماییعلوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مامایی - آموزش ماماییعلوم پزشکی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی  EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک

- عضو کمیته پژوهش در آموزش  EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک

- مسئول کمیته توانمندسازی EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک

سوابق پژوهشی

- کارگاه زایمان فیزیولوژیک

- کارگاه ورزشهای دوران بارداری

- عضو انجمن علمی مامایی