سیدمحمد میرحسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی عمران گرایش سازهفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی عمران گرایش سازهعلوم تحقیقات