معصومه مطلق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۸جامعه شناسیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکهیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

هیات علمی

هیات علمی

سمینار جامعه شناسی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی ارتباطات

 

هیات علمی

حوزه ها تخصصی جامعه شناسی

نظریه ها و روش تحقیق

ساعات حضور

گروه جامعه شناسی -طبق برنامه آموزشی