محسن نجارچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)ابیاری و زهکشیاراک

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۲۷(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۲