معصومه رحمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ماماییعلوم پزشکی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۳مامایی جامعه نگرعلوم پزشکی ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • عضو کمیته ارزشیابی EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رشته مامایی:

بیماری های زنان و ناباروری

بهداشت مادر و کودک

اصول آموزش بهداشت و ارتباطات

اصول خدمات بهداشتی

رشنه بهداشت:

بهداشت مادر و کودک

بهداشت باروری

جمعیت شناسی و تنظیم خانواده