منا شریف نژاد

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۱۱۳(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)