محسن سلیمانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراک - دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمی (استادیار)رسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق پژوهشی