مجید تاجداری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۰۱۷۴(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)