محمدباقر توکلی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۵۰۱۰۲(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)