محمدباقر توکلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برق - الکترونیکآزاد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی برق - الکترونیکآزاد اراک
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی برق - الکترونیکعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیرییس دانشکده فنی و مهندسیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی برق - 1384 تا کنون

معاونت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اراک - 1397-1392

طراحی مدار مجمتمع خطی CMOS

طراحی مدارهای فرکانس بالا