مجید علوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
قطعی رسمیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی