مجید علوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

۱-مدیر گروه ریاضی معلمین به مدت ۶ سال از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

۲-مدیر پزوهش دانشگاه ازاد اسلامی اراک از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰

۳-معاون پژوهش واحد علوم و تحقیقات مرکزی-اراک از سا ل ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳

۴-نماینده انجمن سیستمهای فازی ایران در واحد اراک از سال ۱۳۸۷ تا کنون

۵-مدیر گروه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی واحد علوم و تجقیقات مرکزی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

۶-سرپرست معاونت دانشجویی واحد اراک ازسال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

۷-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد اراک از سال ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵

۸-سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد اراک از سال 95 تا سال 96

 

معادله انتگرال فازی  -رو ش ها و سیستم های فازی-داده کاوی

ریاضی عمومی -مخاسبات عددی-داده کاوی -حل عددی معادله انتگرال -سیستم ها و روش های فازی-محاسبات نرم پیشرفته