مجید آل طه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳علوم اجتماعی/ جمعیت شناسیدانشگاه آزاد اسلامی رودهن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سر دبیر فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

سر دبیر فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اراک

عضو شورای راهبردی جمعیت استان مرکزی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

مدیر انتشارات دانشگاه آزاد اراک 

روش های آماری در جمعیت شناسی

جمعیت شناسی کلیه گروه های علوم انسانی

روش تحقیق گروه علوم انسانی

جمعیت شناسی

روش تحقیق در علوم انسانی