مجید داودی نصر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی اراک
کارشناسیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقیات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیر گروه کارشناسی ارشد مالی و حسابداریقطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی حسابداری از سال 1380 لغایت 1388

مدیری گروه کارشناسی ارشد حسابداری و ارشد مالی از سال 1393 

  • عضو انجمن حسابداری ایران
  • گواهینامه حرفه ای اصول مقدماتی بازارسرمایه.
  • حضور در کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران ، آذرماه 1387
  • مدیر مالی شرکت روان ذوب اراک طی سالها 1374 لغایت 1377

1- اصول حسابداری 1 و 2 و 3 

2-حسابداری میانه 1 و 2 

3- مدیریت مالی 1 و 2 

4- تئوری حسابداری 1 و 2 

5- حسابداری مدیریت 

6- بررسی موارد خاص حسابداری 

  • دوره آموزشی نرم افزارهای عمومی) spss ).
  • دوره آموزشی کاربرد نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی .
  • دوره آموزشی روش تحقیق و ماخذ شناسی .
  • دوره آموزشی  روانشناسی و الگوهای یادگیری .