محمدمهدی نجفی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیکقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۶