مهدی مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۰تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)علوم و تحقیقات تهران