محمدرضا قاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاداسلامی اراک
دکتری۱۳۸۰زبان و ادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

•    مسئولیت ها و امور اجرایی
-    مدیر کل اداره اموزش مجتمع برادران بر اساس حکم شماره 712 مورخ 19/01/76 از سوی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی اراک
-    مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی بر اساس حکم شماره 12384 مورخ 03/06/77 از سوی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی اراک
-    رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه طی حکم شماره 32838 مورخ 20/11/77 از سوی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی ارااک
-    مدیر گروه دروس عمومی اسلامی دانشگاه طی حکم شماره 30550 مورخ 22/08/74 از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
-    معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک طی احکام شماره 70783/39 مورخ 15/06/78 و شماره 531510149 مورخ 04/11/80 و شماره 82/47542 مورخ 23/03/83 (6 سال)
-    سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامی اراک طی جکم شماره 5765 مورخ 14/06/1383 (یک سال)
-    رئیس دانشگاه ازاد اسلامی اراک بر اساس احکام شماره 218438/82 مورخ 14/11/83 و حکم شماره 25119/82 11/11/84 و حکم شماره 304607/82 مورخ 23/11/85 (3 سال)

 

•    فعالیت های پژوهشی
-    مدیر مسئول فصلنامه علمی و پژوهشی "زیبایی شناسی ادبی" دانشگاه ازاد اسلامی اراک
-    "عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی" طی نامه شماره 36816 مورخ 14/06/89 از سوی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی اراک
-    اخذ پروانه انتشار نشریه اندیشه ادبی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 21/07/88 و شماره ثبت 3527/124
-    دبیر اولین جشنواره داستان نویسی دانشجویان منطقه پنج طی حکم شماره 9141 مورخ 22/07/85 از سوی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی
-    انتخاب پروهشگر برتر در سال 94 در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
-    انتخاب مجله زیبا شناسی ادبی "به عنوان مجله برتر در دانشگاه های استان مرکزی در سال 94

•    راهنمایی رساله در مقطع ارشد:
بیش از پنجاه رساله که مدارک آن به پیوست و در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی اراک موجود است.

•    راهنمایی در مقطع دکتری
-    بهیه احمدی بیدگلی، تاریخ تطور علوم بلاغت در ادبیات فارسی (با تاکید بر دوره صفیه تا دوره معاصر) آذر 94
-    طاهره خبازی، بررسی و تحلیل دانش بنیان در قصاید انوری. آذر ماه 94.
-    و چند پایان نامه دکتری دیگر...

•    داوری مقالات و طرح های پژوهشی
-    همایش بین المللی نکوداشت صباحی بیدگلی، دانشگاه ازاد اسلامی کاشان، عنوان مقاله: منظور  شناسی مضمونی استعاره های قصاید صباحی بیدگلی
-    همایش بین المللی نکوداشت صباحی بیدگلی، دانشگاه ازاد اسلامی کاشان، عنوان مقاله:سلیمان صباحی و ترکیبات اشنایی زدایی.
داوری طرخ های پژوهشی
-    عنوان طرح: ویژگی ها و جایگاه ترکیب بند های عاشورایی از محتشم کاشانی تاکنون باگذری بر مقاتل" طی نامه شماره 7296 تاریخ 10/10/93 از سوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد محلات (معاون پژوهش و فناوری)
-    "بررسی موانع پژوهش دانشگاهی در رشته زبان و ادبیات فارسی و ارائه راهکار" طی نامه مورخ 02/12/91 از سوی دانشگاه ازاد اسلامی اراک (رئیس پژوهش و فناوری دانشگاه)
-    اندیشه های اجتماعی در شعر چهارزن شاعر معاصر (پروین اعتصامی، فروغ فرخ زاد، طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی اراک طی نامه مورخ 28/01/90. (رئیس دانشکده علوم انسانی )
-    "تصحیح ریاض الصنایع الفتی ساوجی همراه با مقدمه و تعلیقات"  طی نامه شماره 12019 مورخ 03/10/92 از سوی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی اراک
-    ریخت شناسی داراب نامه "طی نامه شماره 9934 مورخ 29/10/89 از سوی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی
-    بررسی طبقه بندیو تحلیل ساختاری و محتوایی آرایه تکرار در متون ادب فارسی در سده معاصر: طی نامه شماره 12194 مورخ 21/09/91 از سوی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی
-    بررسی ابعاد مختلف دوبیتی های باباطاهر همدانی" بر اساس نامه شماره 412 مورخ 12/05/89  از سوی رئیس شورای پژوهشی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی
-    "بررسی علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه ان با علم ریاضی طی نامه شماره 4129 مورخ 12/05/89 از سوی رئیس شورای پژوهشی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی
-    تصحیح مجمع الفضلا محمد عارف لقایی" طی نامه شماره 17225 مورخ 13/12/90 از سوی رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه پنج
-    " بررسی مضتمین و درونمایه وصایای 1500 از شهدای استان مرکزی" بر اساس نامه شماره 17227 مورخ 13/12/90
-    اواشناسی گویش لری سیلاخوری" طی نامه شماره 1201 مورخ 30/02/91 از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی خرم اباد.

 

علوم بلاغی

متون نظم

متون نثر

انواع ادبی

 

سوابق پژوهشی

-    همایش ملی سالمندی ابعاد و چالش های آینده ء مقاله "جایگاه بزرگان و پیران در ادب تعلیمی فارسی بر پایه آثار " اسفند ماه 1393 دانشگاه آزاد اسلامی اشتیان
-    همایش ملی ادبیات تعلیمی و کونه های آن . مقاله ارائه شده با عنوان "بررسی و تحلیل فتوت نامه ها بر پایه آموزه های اخلاقی با همکاری فاطمه فیضی. اذر ماه 94
-    همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی . مقاله " ادبیات فارسی در کسوتی جهانی" با همکاری مصطفی رادمرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا. اردیبهشت 94

 

-    جستارهای ادبی، علمی – پژوهشی. رمز گشایی شخصیت پیر عاشق در داستان شیخ صنعان، تهران شمال، زمستان 89
-    آداب و رسوم اجتماعی در ادبیات فارسی بر پایه قابوسنامه، علمی پژوهشی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، زمستان 89
-    جستاری در قالب شعری ترکیب بند و ترجیح بند، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی واحد اراک، تابستان 84
-    قالب های شعری، اوزان و بحور معراجنامه ها، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی واحد اراک، زمستان84
-    بررسی دو آرایه بدیعی موازنه و حسن تعلیل در اشعار مسعود سعد، فصلنامه اندیشه های ادبی واحد اراک. پاییز88
-    قاری، محمد رضا و عالی پور، کامین، "بررسی جنبه های رتوریک و زیبایی شناسی شعر فروغ فرخزاد" فصلنامه زیبایی شناسی ادبی،  شماره 17، پاییز92
-    بررسی جلوه های بدیع در غزلیات فخرالدین عذاقی، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، زمستان 87
-    عناصر بینامتنیدر غزلیات خاقانی وحافظ، قاری، محمد رضا و احمدی، پرستو، فصلنامه اندیشه لدبی، دانشگاهآزاد اسلامی اراک، شمارههشتم، تابستان90
-    سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالثو هوشنگ ابتهاج، قاری محمد رضا ،نیک آبادی اعظم و ... فصلنامه زیبایی شناسی شماره 21
-    مقالات علمی پژوهشی، "نشریات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-    پژوهشنامه ادبیات تعلیمی "دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان، "تجلی مضامین تعلیمی – اخلاقی در قصاید سنایی، سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان 1393، قاریمحمد رضا و محسن عامری شهرابی
-    پژوهش دینی، مجله علمی – پژوهشی، تجلی معراج رسول اکرم در ادب فارسی، شماره 14، زمستان 85
-    پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهارادب) خبازی،طاهره و قاری،محمدرضا
-    چاپ " واکاوی تشبیه در قصاید تنوری" پذیرفته شده در شمارهسی و چهارم (زمستان95) در نوبت چاپ
-    پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگهی، احمدی،بهیه، قاری،محمدرضا "بررسی و کارایی حرف واو از دیدگاه علم معانی" با کد 3528 پذیرفته شده در "پژوهش زبان و ادبیات فارسی"
-    بهار ادب، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، احمدی بهیه، قاری محمد رضا، "تحلیل ساختار و محتوایی کتاب های بلاغی دانشگاهی از 1313 تا 1393" پذیرفته شده در بهار96
-    فصلنامه علمی – پژوهشی عذفان اسلامی دانشگاه زنجان، "جایگاه زن در عرفان با تکیه بر اثار سنایی، عطار، مو "ناوجامی" سمیه موید ناصری، قدمعلی سرامی، محمد رضا قاری پذیرش طی نامه شماره ن.ع/660 مورخ 16/06/94
-    بهار ادب ، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی "واکاوی ایهام و چند و چون کاربرد ان با رویکرد سیاسی و انتقادی در شعر مشروطه" عبدالرضا گودرزی، قدمعلی سرامی، محمد رضا قاری پذیرفته شده جهت چاپ در شماره سی و سوم (پاییز 95)
-    و ده ها مقاله علمی – پژوهشی دیگر...
-    Ghari, mohammad reza and faraji far (2014). The place of boast in the poems of vahshi bafghi, CADMO, vol.22 NO.IS
-    Gari, mohammad reza (2014). Comparative study of nizami,s khosrow and shirin and shakspear s Romeo and Juliet, scientia Guaianae ,s Res, 5 (2) 49-52-2014
-    Ghari, mohammad reza (2013). Lexicographic study of the Tract Definitions by obayd bayd zakani, Reseach Research journal of recent sciences , vol 2 , issue 7 july 2013.

 

•    عضو کمیسیون ها و کمیته های اجرایی، علمی
-    عضو کمیته منتخب مستقل اراک بر اساس حکم شماره 5725/05 مورخ 15/05/84 و حکم شماره 2789 مورخ 16/03/83
-    عضو کمیته منتخب منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی بر اساس حکم شماره 9408 مورخ 25/08/93
-    عضو اصلی کمیته انضباطی دانشجویان واحد اراک طی حکم شماره 24510مورخ 13/05/80
-    عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه پنج دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی طی حکم شماره 225742/40 مورخ 20/11/82 سازمان مرکزی دانشگاه
-    عضو کمیته انتظامی استادان بر اساس نامه شماره 62377 مورخ 25/10/81
-    رئیس شورای اموزشی واحد بر اساس نامه شماره 44380 مورخ 21/07/82 رئیس دانشگاه ازاد اسلامی اراک

•    داوری در خصوص تالیف کتاب
-    داوری کتاب با عنوان " فارسی  عمومی" ارسالی از سوی دانشگاه ازاد اسلامی (معاون دانشگاه و رئیس مرکز اموزشی و فرهنگی سما) بر اساس نامه شماره 90/6992 تاریخ 06/06/93
-    داوری کتاب با عنوان "فرهنگ هنر و ادبیات دوره ساسانی" ارسالی از سوی  منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه شماره 9573 مورخ 11/08/92
-    داوری کتاب با عنوان "خاک وطن که رفت... (دفتری در تاریخ و شعر و بازتاب وقایع در سروده ها) طی نامه شماره 6922 مورخ مورخ 09/06/91 از سوی رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی.