محمدرضا سبحانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیرکل امور دانشجوییرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه: از سال 96 و ادامه دارد

کارشناس مسئول کارگزینی هیأت علمی دانشگاه :چهارسال

مدیر گروه تولیدات گیاهی: یک ونیم سال

معاون آموزشی ودانشجویی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی: یک سال

مدیر کل امور آموزشی دانشگاه: هفت سال

رییس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه:یک سال

عضویت درکمیسیون برنامه ریزی آموزشی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

عضو فعال نظام مهندسی کشور(استان مرکزی)

دبیرکمیسیون موارد خواص واحد:6 سال

عضو اصلی کمیته دانشجویی :

عضو کمیته تخصصی ورزش دانشگاه

زراعت عمومی – اصول زراعت –– زراعت خصوصی – زراعت نباتات علوفه ای –– عملیات کشاورزی - عملیات زراعی– مرتعداری- دیمکاری- زراعت گیاه هان صنعتی- فیزیولوژی گیاه هان زراعی- والیبال 1- والیبال 2

همکاردر 10 طرح پژوهشی

 داور در مجله یافته های نوین کشاورزی (مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه با درجه علمی پژ وهشی)

تخصصی کشاورزی زراعت و فیزیولوژی گیاهی

ورزشی (والیبال 1و2)

سوابق پژوهشی

106 پایان نامه کارشناسی

8 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

15 راهنمایی کارشناسی ارشد

همکاردر 10 طرح پژوهشی

به عنوان داور در مجله یافته های نوین کشاورزی (مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه با درجه علمی پژ وهشی)

اخذ 15گواهینامه کارگاه آموزشی مربوط به اعضای هیأت علمی

اخذ گواهینامه گارگاه مشترک اکولوژی با دانشگاه هامبولدت آلمان

اخذ گواهینامه گارگاه مشترک درآمد پایه و عدالت اجتماعی با دانشگاه هوسی ژاپن

ساعات حضور

تمام وقت