مجید رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷شیمیدانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰شیمی تجزیهدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۸شیمی تجزیهدانشگاه رازی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکمدیر پژوهشرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

  1. مدیر گروه شیمی در سال 1391 - 1394
  2. مدیر پژوهش واحد در سال های 1392 1394
  3. مدیر گروه شیمی در کلیه مقاطع در سال های 1394-1396
  4.  مدیر پژوهش واحد در سال 1396- تا کنون
  1. تدریس دروس شیمی تجزیه، و شیمی تجزیه دستگاهی و آزمایشگاه های مربوطه در مقطع کارشناسی
  2. تدریس دروس اسپکتروسکوپی اتمی، شیمی تجزیه پیشرفته، آنالیز مقادیر ناچیز، روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی در مقطع کار شناسی ارشد
  3. تدریس دروس تجزیه حرارتی و سینتیکی، روش های نوین دستگاهی، و مباحث نوین شیمی تجزیه در مقطع دکترا

سنتز نانو مواد و استفاده از آن در استخراج و اندازه گیری مواد

   استفاده از روش های نوین میکرو استخراج در اندازه گیری مواد

سوابق پژوهشی